liageren

论坛  ›  星座论

说说你和你的他/她是什么星座滴。。。

芳吉吉 2011-06-05 20:38, 1455次点击

LZ开始


 


摩女和狮男

15521cb07071a254
1楼 - 2011-06-11 13:58  
'♥'

天蝎女和处女男...呵呵...很是无法沟通...

Dcbdabb43af2afc4
2楼 - 2011-06-11 23:39  
芳吉吉

都说狮子和摩羯 注定相互吸引 宿命是悲剧 。。。

Dcbdabb43af2afc4
3楼 - 2011-06-11 23:40  
芳吉吉

回复''隐藏LOVE': EX是处女男  很搭的星座


 


现在他是和天蝎女乃~

3195abb3bf740638
4楼 - 2011-06-14 17:53  
小黑

射射♡处处

5e9749682274f245
5楼 - 2011-06-15 10:31  
笨蛋
处女女&金牛男

Db40f9d58aa33308
6楼 - 2011-06-17 08:35  
陈旭

巨蟹&巨蟹,嘿嘿

6498fe3903f77b82
7楼 - 2011-06-19 21:53  
Cheng

射手♡狮子

2bb6ad64379ddbc4
8楼 - 2011-07-04 16:03  
张珂馨

天蝎男&射手女

23163efc60143897
9楼 - 2011-07-11 15:47  
乖球球

射射女和牛牛男

6fa212ddbe0cae0a
10楼 - 2011-07-17 15:32  
樱宝

天蝎男&金牛女

发表回复

上传图片: